CSC31101CP PDF – Voice compression and expansion circuits

CSC31101CP PDF datasheet can download.

This product has Voice compression and expansion circuits functions.

This is one of the semiconductor types. This part name is CSC31101CP.

Manufacturers of the product is Huajing.

Image and pinout :

CSC31101CP pdf datasheet pinout

 

Some of the text files within the PDF file

·Â絫¼ ˧¾ª» CSC31101CP ·Â絩À¹ÑôÒïÓ 1.ãµØÌëÓöÊŸ CSC31101CP¹ Ñ ô Ò ï Ó é ¿ » Ò Ç Ê Ôª ¹ Õ © À ë Ó õ Ë ¹ Ñ ô Ò ï Ó ÷ × Ð Ö ¸ ± è É È µ ° » ç µ þ É Þ Î Ú Ó Ã Ê Íµ¹Ñçµ÷פ¹ ÷ÆõË¹Ñ í¿§Î¶·¹Ñçµ´Ôçµ ¹Ñçµ÷פ¹ö¼ÆÍ ½ÊÎа×â· DIP16 ðÆ»ÒÚÔ°×â·÷ƹթÀ VCC=3V ¡Ð÷ÁçµÄºûÏ ÷פ¹ÂÏþ¼õÌسçµÉ¸ÚÔÉ¿ ) (VCC=3V Tamb= 25 ) ͵ùÉëÔ VCC = 1.8~9V VCC (min)=1.8V (Tamb= 25 ) ICCQ=2.7mA(µÍ Ð ä ·Â絩À ¬ºÚÄ ÷Æ ÁûÕ¨²«È ÂÏçÈãµØÌäÆ ªÔ¥µæÒöÔä±É¿ ÷Æó´Å·ãË Ô çµÈ ·Â ¥µ 2. ÷õËŽýÒëÓ¼Íò¿ÜĦ¹ 2. 1¼ Í ò ¿ Ü Ä ¦ ¹ 16 15 14 13 12 11 10 9 G »´≤®’˚¡˜ ø…±‰‘ˆ“ʵ•™ »´≤®’˚¡˜ ø…±‰‘ˆ“ʵ•™ G ²Î¿¼µçѹ 1 2 3 4 5 6 7 8 ÎÞÎý»ª¾§Î¢µç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ·Öص ·ÂªÏºÁÐÊýÎÞ [ … ]

Please refer to the file for details.

CSC31101CP PDF Datasheet